30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 7 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 407 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 8 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 689 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 9 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 333 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس باشگاه های ورزشی کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1616 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آموزشگاه های کامپیوتر کشور

9,000 تومان 6,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 69 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آژانس های مسافرتی کشور

90,000 تومان 63,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 2101 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مراکز باطری سازی کشور به تفکیک استان ها

100,000 تومان 70,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 5919 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مالکان دستگاه پوز استان تهران

200,000 تومان 140,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 18128 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مراکز تعویض روغن خودرو کشور

125,000 تومان 87,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 10627 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…