30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آزمایشگاه های کشور (2)

50,000 تومان 35,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 766 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آزمایشگاه های کشور (1)

79,000 تومان 55,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 1241 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مشاغل استان تهران

490,000 تومان 343,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد :53136 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : نام و آدرس…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مشاغل کشور

225,000 تومان 157,500 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 277982 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین یزد

29,000 تومان 20,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 4443 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین سمنان

29,000 تومان 20,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 1174 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین قزوین

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 5624 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین عمران کشور به تکفیک استان ها

330,000 تومان 231,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 42041 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین معماری کشور به تفکیک استان ها

64,000 تومان 44,800 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 9221 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…