بانک اطلاعات و شماره تماس پزشکان اصفهان

1,330,000 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 9931 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…

بانک اطلاعات و شماره تماس پزشکان تهران

937,000 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 55852 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آموزشگاه های زبان کشور

19,000 تومان 13,300 تومان

30 درصد تخفیف 

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 2 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 1283 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آزمایشگاه های کشور (2)

50,000 تومان 35,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 766 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آزمایشگاه های کشور (1)

79,000 تومان 55,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 1241 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مشاغل استان تهران

490,000 تومان 343,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد :53136 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : نام و آدرس…