بانک اطلاعات و شماره تماس پزشکان تهران

937,000 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 55852 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 2 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 1283 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مشاغل استان تهران

490,000 تومان 343,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد :53136 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : نام و آدرس…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین استان تهران

190,000 تومان 133,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 60746 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین عمران تهران

125,000 تومان 87,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 7097 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : شماره موبایل 

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین تهران

75,000 تومان 52,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 3946 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های جدید تهران

950,000 تومان 665,000 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 14502 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 22 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 322 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 20 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 1543 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…